23-08-13

Fraude sociale woningen: Minister Van den Bossche

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpg

22 augustus 2013

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Brussel, 22 augustus 2013

Geachte Mevrouw Van den Bossche,

Betreft: fraude sociale woningen

In uw minimalistisch antwoord van 19.8.2013 verwees U naar uw andere nietszeggende antwoorden waarin u beloofde dat de 'rechtstreeks betrokkenen, na onderzoek, ingelicht zouden worden'.

Ik stel echter vast dat het gezinnetje en hun 82-jarige zieke moeder uit Morkhoven hetwelke reeds meer dan 20 jaar een sociale woning huurde van de Geelse Huisvesting, zonder meer op straat werden gezet.

Dit gebeurde na allerlei pesterijen en ten voordele van hun nieuwe buurman, een fabrieksdirecteur die geen recht had op een sociale woning. De man kwam zopas van een andere gemeente en stond niet eens op de wachtlijst vermeld.

De uitzettingvan het gezinnetje gebeurde na een petitie van enkele buurtbewoners die zich, tesamen met de fabrieksdirecteur, beklaagden over zogenaamd 'nachtlawaai'.

Ook bij de uitzetting van Morkhoven-kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning in dezelfde wijk, werd er door enkele buurtbewoners een petitie opgesteld waarin zelfs de sluiting van de blogs van de Werkgroep Morkhoven werd geëist.

De eisen die in de nietszeggende petitie waren gesteld, werden in de gemeenteraad van Herentals besproken waar sp.a-kamerlid Jan Peeters (oud-staatssecretaris en Minister van Veiligheid tijdens het vice-peremierschap van premier Elio Di Rupo in de jaren '90) de plak zwaait.

Dat komt waarschijnlijk omdat Peeters goede contacten onderhoudt met de genaamde Victor V. , een sp.a-gemeenteraadslid dat, dank zij het mede dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, politieke carrière in de gemeente Herentals wist te maken.

Victor V. , een sp.a-gemeenteraadslid, is reeds jaren bestuurslid van de Geelse Huisvesting en betrekt reeds jarenlang zelf een sociale woning in dezelfde wijk.

In afwachting van een werkelijk onderzoek in deze fraude- en corruptiezaak, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/08/19/minister-van-den-bossche-geen-onderzoek-naar-fraude-7900588.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/08/19/temp-c1e693558222a6d6deb630774eb5cf74-7900490.html

van:     Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan:     "VAN DEN BOSSCHE, kabinet" <kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be>
datum:     22 augustus 2013 21:00
onderwerp:     Re: Geelse Huisvesting - geknoei en fraude

19-08-13

Fraude met sociale woningen: Bruno Tobback

kies.socialist.welvaart.gezin.jpg 2 oktober 2012


Geachte heer Boeykens,

Het betreft hier concrete klachten aan het adres van een huisvestingsmaatschappij. Ik ken de details van het dossier niet en kan als partijvoorzitter niet tussenkomen in deze aangelegenheid. Dit valt trouwens onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche. Daarom stuur ik uw aanklacht door voor verdere opvolging.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Tobback
Voorzitter sp.a

van:     sp.a <info@s-p-a.be>
Antwoorden op:     "sp.a" <info@s-p-a.be>
aan:     werkgroepmorkhoven@gmail.com
datum:     2 oktober 2012 16:17
onderwerp:     Re: Fraude bij sociale huisvesting Geel
===

5 november 2012

Geachte Heer Tobback,

Betreft: fraude sociale woningen

Ik wens u nog eens te danken voor uw antwoord van 2 oktober 2012 inzake de fraude inzake sociale woningen bij de Geelse Huisvesting.

U schreef mij dat u mijn klacht, voor verdere opvolging, aan de Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche (sp.a) had gestuurd die mij tot nogtoe niets liet weten.

De zaak is bijzonder ernstig want, zoals u uit onze bijgaande brief van 3 maart 2011 aan minister Van den Bossche kan lezen, is er ook sprake van politieke corruptie en blijkt hierbij ondermeer een sp.a-gemeenteraadslid van Herentals te zijn betrokken. 

Verder is het vanzelfsprekend bijzonder schrijnend wanneer een gezinnetje met een 82-jarige zieke moeder, omwille van het welzijn van een fabrieksdirecteur die onterecht een sociale woning kreeg toegewezen, op straat worden gezet. Dergelijke handelswijze hoort niet thuis binnen de sp.a die zich 'sociaal', 'progressief' en 'alternatief' noemt. Het tast de geloofwaardigheid van uw partij aan.

Het is niet mijn bedoeling om het beleid van de sp.a op alle vlakken in vraag te stellen maar wanneer deze zaak niet wordt opgeklaard, dan zal ik verplicht zijn om bij de eerstkomende federale verkiezingen voor de N-VA te stemmen terwijl de sp.a reeds een flink stemmenverlies heeft geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Mijn persoonlijke stem zal wel geen verschil uitmaken maar er zijn heel wat mensen die geschokt gereageerd hebben op het gebeurde.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Minister Van den Bossche: geen onderzoek naar fraude

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpgMinister Van den Bossche heeft heel wat mooie woorden inzake sociaal woonbeleid maar deed niets om te verhinderen dat een gezinnetje met een 80-jarige zieke vrouw, ten voordele van een fabrieksdirecteur die geen recht had op een sociale woning, op straat werden gezet.

De Minister vond het ook niet nodig om de fraude inzake sociale woningen van de Geelse Huisvesting te laten onderzoeken...

===

Vlaamse Regering
Vlaams minister van Energie, Wonen,
Steden en Sociale Economie
Marieiaarsplein 7, 1000 Brussel
Tel. O2 552 6100 - Fax 02 552 6101
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

Aan Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
6 maart 2011

Logement expulsions

Woonzekerheid is een belangrijke voorwaarde om het recht op menswaardig Wo-
nen te realiseren. In de Vlaamse Wooncode is dan ook ingeschreven dat een
huurovereenkomst met een sociale verhuurder steeds van onbepaalde duur is en
enkel in uitzonderlijke gevallen kan beëindigd worden.

Los van de opzeg omwille van het verwerven van een eigen woonst, moet het
steeds gaan om een ernstige of blijvende tekortkoming van de verplichtingen als
huurder. De sociale verhuurder zal dus steeds zijn beslissing moeten kunnen mo-
tiveren. Het hoort ook bij zijn maatschappelijke roi om niet te licht om te Springen
met het opzeggen van een huurovereenkomst, maar soms zijn er feiten of situa-
ties die tot een opzeg kunnen ieiden. Wat de precieze aanleiding was van de uit-
huiszetting kan ik niet inschatten. 

l-let Vlaams woonbeleid voorziet wel in maatregelen om situaties te vermijden die
aanleiding kunnen geven tot een opzeg van de sociale huurovereenkomst. Ik denk
hierbij aan het betaalbaar houden van de huurprijzen door een betere Wisselwer-
king tussen inkomen, gezinssamensteliing en Woonkwaliteit. Daarnaast Wil ik ook
dat het in de sociaie woonwijken zelf aangenaam Wonen is door de sociale ver-
huurder en andere organisaties aan te moedigen initiatieven te nemen die bijdra-
gen tot een warme en solidaire samenleving.

De sociale verhuurder is een belangrijke partner om mijn beîeid uitte voeren. Ik
reken erop dat zij hun veranhrvoordelijkheid nemen en instaan voor basisbegelei-
dingstaken. Deze zijn zelfs Wettelijk bepaald en dus afdwingbaar. Ik kan echter
niet verwachten dat zij alle problemen oplossen. Dat zou niet Correct zijn. Daarom
is er voorzien dat ze zich bij situaties die de opzet van hun basistaken overstijgen,
moeten wenden tot meer gespecialiseerde diensten die de huurder wel kunnen
verder helpen. Zo neemt ieder zijn verantwoordelijkheid in het belang van het be-
trokken gezin. Er is daarbovenop voorzien in de regelgeving dat een sociale ver-
huurder eerst het OCMW dient te contacteren alvorens een opzeg te betekenen
als het gezin niet meer verdient dan 17.348 euro. Deze maatregel zou de zwakste
huurders extra moeten beschermen.

Dit zijn belangrijke afwijkingen op de private huurwetgeving, Waar de verhuurder
enkel instaat voor de verhuur van een woonst, niet meer en niet minder. Dat ver-
taalt zich bijvoorbeeld in opzegmogelijkheden zonder motivatieplioht. Ik denk hier-
bij aan een opzeg na afloop van een driejaarlijkse periode, een geplande renovatie
van het pand of het door de eigenaar zelf betrekken van de woonst. Tevens kan
van een private verhuurder binnen de huidige federale regelgeving niet dezelfde
inspanning verwacht worden om huurders te ondersteunen die moeilijkheden on-
dervinden om hun verplichtingen na te komen. Bijgevolg vertaalt zich dat in het
sneller overgaan tot gerechtelijke procedures bij betalíngsachterstand of overlast.

Ook mag niet vergeten worden dat het uiteindelijk de vrederechter is die als objec-
tieve instantie zai oordelen over de gegrondheid van een verzoek tot opzeg van
een sociale huurovereenkomst door de verhuurder. Dat is een bepaling uit de Wo-
ninghuurwet Waar ik als Vlaams minister niet kan van afwijken. Ik vind dat ook niet
zo erg. Ik vind het juist belangrijker om in te spelen op de oorzaken. Ik kan hier
refereren naar het Wetsvoorstel dat je zelf hebt aangehaald: We moeten huurach-
terstai trachten te vermijden door de (sociale) huurprijzen betaalbaar te houden en
tevens voorzien in genoeg extra sociale woningen om zeker de meest kwetsbare
alleenstaanden en gezinnen binnen het sociaal huurstelsel een plaats te kunnen
geven. Zoals daarnet gesteld biedt het sociaal huurstelsel immers een betere be-
scherming dan het private huurstelsel.

Het toezicht op de sociale huisvestingsmaatschappijen zeit wordt op een professi-
onele manier uitgeoefend door het agentschap inspectie RVVO. Zij gaan na of de
sociale Woonorganisaties handelen conform de wetgeving en de beginselen van
behoorlijk bestuur. Hierbij is het controleren van de toewijzingen een evidente op-
dracht van het agentschap, waardoor willekeur zou moeten uitgesloten worden.
Wanneer er zich toch onregelmatigheden zouden voordoen, dan zal de toezicht-
houder optreden.

U vroeg me ook naar de rol van de VVH? De Vereniging voor Vlaamse Huisves-
tingsmaatschappìjen is de koepel-en belangenvereniging van de Vlaamse sociale
huisvestingsmaatschappijen uit de huursector. Hierbij behartigt en verdedigt ze de
gemeenschappelijke belangen van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in het
Vlaamse Gewest. Tevens verstrekt ze informatie aan haar leden en organiseert ze
een samenwerkingsverband tussen de leden. De vereniging treedt ook op als
werkgeversvertegenwoordiger voor de aangesloten leden bij het sectoraal loon-
overleg. Ze heeft dus op het vlak van het dagelijks bestuur van een SHNI eerder
een indirecte en ondersteunende rol te spelen.

Met Vriendelijke groeten,

Freya Van den Bossche
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/08/14/temp-5998b309eb327f0c6113356eb45034a9-7896401.html

http://socialisme-versus-activisme.skynetblogs.be/sociale-woningbouw/