23-08-13

Fraude sociale woningen: Minister Van den Bossche

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpg

22 augustus 2013

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Brussel, 22 augustus 2013

Geachte Mevrouw Van den Bossche,

Betreft: fraude sociale woningen

In uw minimalistisch antwoord van 19.8.2013 verwees U naar uw andere nietszeggende antwoorden waarin u beloofde dat de 'rechtstreeks betrokkenen, na onderzoek, ingelicht zouden worden'.

Ik stel echter vast dat het gezinnetje en hun 82-jarige zieke moeder uit Morkhoven hetwelke reeds meer dan 20 jaar een sociale woning huurde van de Geelse Huisvesting, zonder meer op straat werden gezet.

Dit gebeurde na allerlei pesterijen en ten voordele van hun nieuwe buurman, een fabrieksdirecteur die geen recht had op een sociale woning. De man kwam zopas van een andere gemeente en stond niet eens op de wachtlijst vermeld.

De uitzettingvan het gezinnetje gebeurde na een petitie van enkele buurtbewoners die zich, tesamen met de fabrieksdirecteur, beklaagden over zogenaamd 'nachtlawaai'.

Ook bij de uitzetting van Morkhoven-kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning in dezelfde wijk, werd er door enkele buurtbewoners een petitie opgesteld waarin zelfs de sluiting van de blogs van de Werkgroep Morkhoven werd geëist.

De eisen die in de nietszeggende petitie waren gesteld, werden in de gemeenteraad van Herentals besproken waar sp.a-kamerlid Jan Peeters (oud-staatssecretaris en Minister van Veiligheid tijdens het vice-peremierschap van premier Elio Di Rupo in de jaren '90) de plak zwaait.

Dat komt waarschijnlijk omdat Peeters goede contacten onderhoudt met de genaamde Victor V. , een sp.a-gemeenteraadslid dat, dank zij het mede dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, politieke carrière in de gemeente Herentals wist te maken.

Victor V. , een sp.a-gemeenteraadslid, is reeds jaren bestuurslid van de Geelse Huisvesting en betrekt reeds jarenlang zelf een sociale woning in dezelfde wijk.

In afwachting van een werkelijk onderzoek in deze fraude- en corruptiezaak, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/08/19/minister-van-den-bossche-geen-onderzoek-naar-fraude-7900588.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/08/19/temp-c1e693558222a6d6deb630774eb5cf74-7900490.html

van:     Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan:     "VAN DEN BOSSCHE, kabinet" <kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be>
datum:     22 augustus 2013 21:00
onderwerp:     Re: Geelse Huisvesting - geknoei en fraude

20-08-13

Britse overheid schendt persvrijheid

__censuur.jpg

Intimidatie van vrije pers door Britse overheid is ontoelaatbaar

 
De Piratenpartij is geschokt door de recente schendingen van de persvrijheid door de Britse overheid.
 
Op basis van de omstreden Terrorism Act uit 2000 is afgelopen zondag de partner van journalist Glenn Greenwald negen uur vastgehouden en verhoord op Heathrow Airport. Dit verhoor had niets te maken met een concrete terroristische dreiging. Het lijkt volledig betrekking te hebben gehad op het NSA-afluisterschandaal dat door klokkenluider Edward Snowden aan het licht is gebracht via onder andere The Guardian, de Britse krant waarvoor Greenwald werkt. Het feit dat de partner van een journalist de maximaal toegestane negen uur is vastgehouden, kan niet anders worden uitgelegd dan een poging tot intimidatie.
 
Daarnaast heeft The Guardian bekend gemaakt dat ze onlangs genoodzaakt was om toe te staan dat de Britse geheime dienst harde schijven vernietigde waarop door Snowden gelekte documenten stonden.
 
De Britse overheid beperkt hiermee op ontoelaatbare wijze het functioneren van de vrije pers en schendt de grondrechten van burgers, journalisten en nieuwsorganisaties.
 
De Piratenpartij vraagt minister Timmermans om deze aantastingen van essentiële grondrechten scherp te veroordelen en de Britse vertegenwoordiging in Nederland te ontbieden om uitleg te geven over het optreden van de Britse overheid. 
 
====
 
Contact:
Piratenpartij Nederland.
E-mail:press op piratenpartij.nl
Meer informatie:
Dirk Poot - 06-46751675

19-08-13

Fraude met sociale woningen: Bruno Tobback

kies.socialist.welvaart.gezin.jpg 2 oktober 2012


Geachte heer Boeykens,

Het betreft hier concrete klachten aan het adres van een huisvestingsmaatschappij. Ik ken de details van het dossier niet en kan als partijvoorzitter niet tussenkomen in deze aangelegenheid. Dit valt trouwens onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche. Daarom stuur ik uw aanklacht door voor verdere opvolging.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Tobback
Voorzitter sp.a

van:     sp.a <info@s-p-a.be>
Antwoorden op:     "sp.a" <info@s-p-a.be>
aan:     werkgroepmorkhoven@gmail.com
datum:     2 oktober 2012 16:17
onderwerp:     Re: Fraude bij sociale huisvesting Geel
===

5 november 2012

Geachte Heer Tobback,

Betreft: fraude sociale woningen

Ik wens u nog eens te danken voor uw antwoord van 2 oktober 2012 inzake de fraude inzake sociale woningen bij de Geelse Huisvesting.

U schreef mij dat u mijn klacht, voor verdere opvolging, aan de Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche (sp.a) had gestuurd die mij tot nogtoe niets liet weten.

De zaak is bijzonder ernstig want, zoals u uit onze bijgaande brief van 3 maart 2011 aan minister Van den Bossche kan lezen, is er ook sprake van politieke corruptie en blijkt hierbij ondermeer een sp.a-gemeenteraadslid van Herentals te zijn betrokken. 

Verder is het vanzelfsprekend bijzonder schrijnend wanneer een gezinnetje met een 82-jarige zieke moeder, omwille van het welzijn van een fabrieksdirecteur die onterecht een sociale woning kreeg toegewezen, op straat worden gezet. Dergelijke handelswijze hoort niet thuis binnen de sp.a die zich 'sociaal', 'progressief' en 'alternatief' noemt. Het tast de geloofwaardigheid van uw partij aan.

Het is niet mijn bedoeling om het beleid van de sp.a op alle vlakken in vraag te stellen maar wanneer deze zaak niet wordt opgeklaard, dan zal ik verplicht zijn om bij de eerstkomende federale verkiezingen voor de N-VA te stemmen terwijl de sp.a reeds een flink stemmenverlies heeft geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Mijn persoonlijke stem zal wel geen verschil uitmaken maar er zijn heel wat mensen die geschokt gereageerd hebben op het gebeurde.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Minister Van den Bossche: geen onderzoek naar fraude

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpgMinister Van den Bossche heeft heel wat mooie woorden inzake sociaal woonbeleid maar deed niets om te verhinderen dat een gezinnetje met een 80-jarige zieke vrouw, ten voordele van een fabrieksdirecteur die geen recht had op een sociale woning, op straat werden gezet.

De Minister vond het ook niet nodig om de fraude inzake sociale woningen van de Geelse Huisvesting te laten onderzoeken...

===

Vlaamse Regering
Vlaams minister van Energie, Wonen,
Steden en Sociale Economie
Marieiaarsplein 7, 1000 Brussel
Tel. O2 552 6100 - Fax 02 552 6101
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

Aan Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
6 maart 2011

Logement expulsions

Woonzekerheid is een belangrijke voorwaarde om het recht op menswaardig Wo-
nen te realiseren. In de Vlaamse Wooncode is dan ook ingeschreven dat een
huurovereenkomst met een sociale verhuurder steeds van onbepaalde duur is en
enkel in uitzonderlijke gevallen kan beëindigd worden.

Los van de opzeg omwille van het verwerven van een eigen woonst, moet het
steeds gaan om een ernstige of blijvende tekortkoming van de verplichtingen als
huurder. De sociale verhuurder zal dus steeds zijn beslissing moeten kunnen mo-
tiveren. Het hoort ook bij zijn maatschappelijke roi om niet te licht om te Springen
met het opzeggen van een huurovereenkomst, maar soms zijn er feiten of situa-
ties die tot een opzeg kunnen ieiden. Wat de precieze aanleiding was van de uit-
huiszetting kan ik niet inschatten. 

l-let Vlaams woonbeleid voorziet wel in maatregelen om situaties te vermijden die
aanleiding kunnen geven tot een opzeg van de sociale huurovereenkomst. Ik denk
hierbij aan het betaalbaar houden van de huurprijzen door een betere Wisselwer-
king tussen inkomen, gezinssamensteliing en Woonkwaliteit. Daarnaast Wil ik ook
dat het in de sociaie woonwijken zelf aangenaam Wonen is door de sociale ver-
huurder en andere organisaties aan te moedigen initiatieven te nemen die bijdra-
gen tot een warme en solidaire samenleving.

De sociale verhuurder is een belangrijke partner om mijn beîeid uitte voeren. Ik
reken erop dat zij hun veranhrvoordelijkheid nemen en instaan voor basisbegelei-
dingstaken. Deze zijn zelfs Wettelijk bepaald en dus afdwingbaar. Ik kan echter
niet verwachten dat zij alle problemen oplossen. Dat zou niet Correct zijn. Daarom
is er voorzien dat ze zich bij situaties die de opzet van hun basistaken overstijgen,
moeten wenden tot meer gespecialiseerde diensten die de huurder wel kunnen
verder helpen. Zo neemt ieder zijn verantwoordelijkheid in het belang van het be-
trokken gezin. Er is daarbovenop voorzien in de regelgeving dat een sociale ver-
huurder eerst het OCMW dient te contacteren alvorens een opzeg te betekenen
als het gezin niet meer verdient dan 17.348 euro. Deze maatregel zou de zwakste
huurders extra moeten beschermen.

Dit zijn belangrijke afwijkingen op de private huurwetgeving, Waar de verhuurder
enkel instaat voor de verhuur van een woonst, niet meer en niet minder. Dat ver-
taalt zich bijvoorbeeld in opzegmogelijkheden zonder motivatieplioht. Ik denk hier-
bij aan een opzeg na afloop van een driejaarlijkse periode, een geplande renovatie
van het pand of het door de eigenaar zelf betrekken van de woonst. Tevens kan
van een private verhuurder binnen de huidige federale regelgeving niet dezelfde
inspanning verwacht worden om huurders te ondersteunen die moeilijkheden on-
dervinden om hun verplichtingen na te komen. Bijgevolg vertaalt zich dat in het
sneller overgaan tot gerechtelijke procedures bij betalíngsachterstand of overlast.

Ook mag niet vergeten worden dat het uiteindelijk de vrederechter is die als objec-
tieve instantie zai oordelen over de gegrondheid van een verzoek tot opzeg van
een sociale huurovereenkomst door de verhuurder. Dat is een bepaling uit de Wo-
ninghuurwet Waar ik als Vlaams minister niet kan van afwijken. Ik vind dat ook niet
zo erg. Ik vind het juist belangrijker om in te spelen op de oorzaken. Ik kan hier
refereren naar het Wetsvoorstel dat je zelf hebt aangehaald: We moeten huurach-
terstai trachten te vermijden door de (sociale) huurprijzen betaalbaar te houden en
tevens voorzien in genoeg extra sociale woningen om zeker de meest kwetsbare
alleenstaanden en gezinnen binnen het sociaal huurstelsel een plaats te kunnen
geven. Zoals daarnet gesteld biedt het sociaal huurstelsel immers een betere be-
scherming dan het private huurstelsel.

Het toezicht op de sociale huisvestingsmaatschappijen zeit wordt op een professi-
onele manier uitgeoefend door het agentschap inspectie RVVO. Zij gaan na of de
sociale Woonorganisaties handelen conform de wetgeving en de beginselen van
behoorlijk bestuur. Hierbij is het controleren van de toewijzingen een evidente op-
dracht van het agentschap, waardoor willekeur zou moeten uitgesloten worden.
Wanneer er zich toch onregelmatigheden zouden voordoen, dan zal de toezicht-
houder optreden.

U vroeg me ook naar de rol van de VVH? De Vereniging voor Vlaamse Huisves-
tingsmaatschappìjen is de koepel-en belangenvereniging van de Vlaamse sociale
huisvestingsmaatschappijen uit de huursector. Hierbij behartigt en verdedigt ze de
gemeenschappelijke belangen van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in het
Vlaamse Gewest. Tevens verstrekt ze informatie aan haar leden en organiseert ze
een samenwerkingsverband tussen de leden. De vereniging treedt ook op als
werkgeversvertegenwoordiger voor de aangesloten leden bij het sectoraal loon-
overleg. Ze heeft dus op het vlak van het dagelijks bestuur van een SHNI eerder
een indirecte en ondersteunende rol te spelen.

Met Vriendelijke groeten,

Freya Van den Bossche
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/08/14/temp-5998b309eb327f0c6113356eb45034a9-7896401.html

http://socialisme-versus-activisme.skynetblogs.be/sociale-woningbouw/

Corruptie sociale woningen: Antwoord Minister Van den Bossche

734Bossche.jpg

14 augustus 2013

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Brussel, 14 augustus 2013

Geachte Mevrouw Van den Bossche,

Ik heb nog altijd geen afdoend antwoord gekregen op mijn brief van 3 maart 2011 (zie kopie van deze brief in bijlage) aangaande het geknoei en fraude met sociale woningen door de Geelse Bouwmaatschappij.

Ik vrees dat de sp.a-resultaten bij de eerstvolgende verkiezingen op een negatieve wijze beïnvloed zullen worden indien u nalaat om op te treden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

 

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

===

'Antwoord' 19 augustus 2013

Geachte heer,

Wij verwijzen  naar het antwoord dat U op 5/4/2011 werd verstuurd in antwoord op uw mail van 18/3/2011. Op 13/11/2012 werd dit antwoord u nogmaals doorgestuurd!

Met vriendelijke groeten,

Kabinet minister Van den Bossche

=====================================================================

18 maart 2011

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7

1000 Brussel

Geachte Mevrouw,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij - onderzoek naar geknoei met sociale woningen

Ik zond u op 3 maart jl. een schrijven in verband met het gezin B. en hun 82-jarige zieke moeder die, na wat geknoei met toekenningen van sociale woningen, door de Geelse Huisvesting op straat dreigen te worden gezet. 

Op 6 maart jl. deelde ik u mede dat er mij nog andere gevallen bekend waren inzake het geknoei met sociale woningen maar, zoals in het geval van mijn eerste brief, mocht ik tot dusverre geen antwoord van u ontvangen.

In bijlage zend ik u een kopie van een artikel aangaande de bewoners uit de Violettestraat in Groot-Vorst die door de Geelse Huisvesting uit hun woning dreigden gezet te worden.

Gezien het onaanvaardbaar is dat kansarme gezinnen en oudere mensen zondermeer (en zoals in dit geval onder het mom van 'renovatie') uit hun sociale woningen worden gedreven ten gunste van meer begoede personen die geen recht hebben op een sociale woning; en gezien het sociale woonbeleid juist bedoeld is om kansarme gezinnen en personen van een woning te voorzien, verzoek ik u nogmaals om een grondig onderzoek te laten instellen en niet nalaat om op de gepaste manier in deze op te treden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Hierbij het voornoemde artikel waaruit blijkt dat het uitdrijven van de 82-jarige zieke vrouw geen alleenstaand geval is.  Een kopie van dit artikel werd eveneens naar minister Van den Bossche(Sp.a) gezonden.

===

'Antwoord' 22 maart 2011

Geachte heer,

Zoals telefonisch toegelicht zullen de rechtstreeks betrokkenen die ons contacteerden, na onderzoek, ingelicht worden.

Met vriendelijke groeten,

Kabinet minister Van den Bossche

van:     VAN DEN BOSSCHE, kabinet <kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be>
aan:     Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum:     22 maart 2011 15:02
onderwerp:     RE: Logement expulsions

=====================================================================

12 november 2012

Brussel, 12.11.2012

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Van den Bossche,

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback deelde mij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 mede dat hij mijn schrijven inzake het geknoei met sociale woningen binnen de Geelse Huisvesting waarbij naar alle vermoeden een sp.a-gemeenteraadslid uit Herentals is betrokken, naar u doorstuurde omdat u, als Minister van Woonbeleid terzake bevoegd bent.

Ik kreeg nog altijd geen antwoord uwentwege.

In het verleden schreef ik u (en tal van sp.a-mandatarissen) ook herhaaldelijk aan omtrent deze zaak maar ook toen antwoordde u niet.

Ik heb de indruk dat u deze zaak wilt dichtdekken.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Kopie: hans.bonte.sp.a.vilvoorde, john.crombez.sp.a.vlaamsparlement, deconinck.sp.a, david.geerts.sp.a., caroline.gennez.sp.a, kitir.sp.a, renaatlanduyt.sp.a, karin.temmerman.sp.a, bruno.tobback.sp.a, bruno.tuybens.sp.a.dekamer, dirk.vandermaelen.sp.a.dekamer, oostende.sp.a, ann.vanheste.sp.a, myriam.vanlerberghe.sp.a.dekamer
(het Antwerpse sp.a kamerlid Maya Detiège vroeg om van onze mailing-lijst geschrapt te worden)

===

'Antwoord' 13 november 2012

Geachte heer,

Wij verwijzen  naar het antwoord in bijlage dat U op 5/4/2011 werd verstuurd in antwoord op uw mail van 18/3/2011.

Met vriendelijke groeten,

Kabinet minister Van den Bossche

van:     VAN DEN BOSSCHE, kabinet <kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be>
aan:     Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 "VAN DEN BOSSCHE, kabinet" <kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be>
cc:     "hans.bonte@vilvoorde.be" <hans.bonte@vilvoorde.be>,
 "john.crombez@vlaamsparlement.be" <john.crombez@vlaamsparlement.be>,
 "info@deconinck.belgium.be" <info@deconinck.belgium.be>,
 "david.geerts@dekamer.be" <david.geerts@dekamer.be>,
 "caroline.gennez@s-p-a.be" <caroline.gennez@s-p-a.be>,
 "medewerker@kitir.be" <medewerker@kitir.be>,
 "info@renaatlanduyt.be" <info@renaatlanduyt.be>,
 "karin.temmerman@s-p-a.be" <karin.temmerman@s-p-a.be>,
 "bruno.tobback@s-p-a.be" <bruno.tobback@s-p-a.be>,
 "bruno.tuybens@dekamer.be" <bruno.tuybens@dekamer.be>,
 "dirk.vandermaelen@dekamer.be" <dirk.vandermaelen@dekamer.be>,
 "oostende@s-p-a.be" <oostende@s-p-a.be>,
 "ann.vanheste@s-p-a.be" <ann.vanheste@s-p-a.be>,
 "myriam.vanlerberghe@dekamer.be" <myriam.vanlerberghe@dekamer.be>
datum:     13 november 2012 08:30
onderwerp:     RE: België: sp.a corruptie

Het gezinnetje en de 80-jarige vrouw werden na een lange lijdensweg en een zelfmoordpoging van de vrouw van het gezinnetje, zonder meer op straat gezet.  Minister Van den Bossche liet de fraude en corruptie met sociale woningen door de Geelse Huisvesting niet onderzoeken. De fabrieksdirecteur die geen recht had op een sociale woning en die de klachten tegen het gezinnetje met andere buurtbewoners organiseerde, kreeg kort nadien een nieuwe sociale woning bij een andere sociale huisvestingsmaatschappij toegewezen zonder dat hij zich op de wachtlijst moest inschrijven.

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/08/14/temp-5998b309eb327f0c6113356eb45034a9-7896401.html

http://socialisme-versus-activisme.skynetblogs.be/sociale-woningbouw/

18-08-13

Tsjetsjenen in België

Image

Bepaalde moskeeën in het Antwerpse zijn rekruteringsplaatsen voor de Tsjetsjeense jihad. Vooral moskee Omar (Tulpstraat in Borgerhout) wordt gebruikt door oudstrijders van de Tsjetsjeense en Bosnische oorlog om jongeren aan te sporen om te gaan vechten in Tsjetsjenië. Het ‘Kaukasisch Emiraat’ is ook sterk aanwezig aan het Syrische front. Hun strijders worden beschouwd als de meest geharde jihadisten van alle groeperingen.

Het aantal Tsjetsjenen in Brussel is gering (tussen de vijf- en de zevenhonderd), maar dat dat zal kantelen: steeds meer Tsjetsjenen kiezen voor de grote stad.

“Over heel België verspreid zijn er ongeveer zesduizend Tsjetsjenen met een verblijfsvergunning,” zegt Jörg Geb­hard, ex-medewerker van Foyer en schrijver van een aantal bijdragen in het boekje. Volgens Gebhard blijven er nog vele vragen open. Wie zijn deze mensen? Waarom komen ze nog altijd naar ons, op zoek naar bescherming? Zijn ze vluchtelingen als alle anderen?

17-08-13

20-12-12: Le Parvis de Saint Gilles

Le Parvis de Saint Gilles.jpg

http://sofei-vandenaemet.skynetblogs.be/tag/parvis+de+saint+gilles

je t’ai choisi Parvis.jpg

http://www.bruxnbrol.com/arts/beaux-mots/parvis-de-saint-gilles.html

Kort na deze publicatie van 20.12.2012 inzake 'Le Parvis de Saint-Gilles' (Sint-Gillis Voorplein), werd er een terreurcampagne opgestart tegen de dochter en de 15- jarige kleindochter van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoor onthulde.
Daarbij werd er zelfs een aanslag gepleegd op Vervloesem's dochter.

De justitie van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, trad niet op tegen de terroriserende bendeleden die door het Herentalse gemeenteraadslid Victor V. die men gebruikte om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, geleid werd.

Er werd geschreven naar Premier Di Rupo (PS, Parti Socialiste) die enkele keren door zijn diensten liet antwoorden. Di Rupo wist de regeringsprioriteit om de veiligheid van alle burgers te waarborgen, echter niet in daden om te zetten.

Ook justitieminister Turtelboom (Open VLD, liberalen) werd aangeschreven. Turtelboom liet echter weten dat 'het principe van de scheiding der machten haar niet toeliet om tussen te komen'.
Turtelboom die het veiligheidsplan van de regering mede onderschreef, benoemde uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH, christen-democraten) deelde mede dat zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, Staatssecretaris en minister van de Veiligheid onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo in de jaren '90) had gecontacteerd.
Maar ook dat haalde niets uit. Er werd zelfs een onderzoek opgestart naar de slachtoffers in deze zaak.

De Hoge Raad van de Justitie vond het niet nodig om te reageren in deze zaak terwijl zij destijds toegaf dat alle ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem bij de correctionele rechtbank van Turnhout, inderdaad verdwenen waren zodat hij zonder tegenspraak kon veroordeeld worden.

Het Comité P zei een onderzoek te zullen voeren, gezien Victor V. ook lid is van de lokale politieraad en zelfs tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie werd benoemd. Victor V. die de terreurcampagne met schriftelijke doodsbedreigingen in gang zette en zelfs een politie-scanner aan de bende uitleende, zit nog altijd op zijn post. Het Comité P dat de werking van de politiediensten moet kontroleren, laat al bijna zes maanden niets meer van zich horen.

Omdat er van het begin af aan een misdadig opzet werd verondersteld, wilde de Werkgroep Morkhoven dat de politie van Sint-Gillis een proces-verbaal van de feiten zou opmaken.
Omdat er geen proces-verbaal werd opgemaakt, richtte de Werkgroep zich tot de voormalige Brusselse Minister-President Charles Picqué (PS) die tevens burgemeester is van Sint-Gillis.  Die liet weten dat men met een bepaalde dienst contact moest opnemen.

Tenslotte is het de Ombudsdienst Tele-Communicatie die de klachten van de Werkgroep onderzocht en daadwerkelijk aktie ondernam zodat de blogs na een viertal maanden door Belgacom-Skynet werden ontgrendeld.

De terreurcampagne bleef maar liefst zes maanden duren en de Werkgroep Morkhoven moest alles op alles zetten om te voorkomen dat haar skynetblogs, waaronder 'Brussel.Bruxelles.Brussels', die bij de start van de geörchestreerde terreurcampagne werden afgegrendeld, definitief gesloten werden en de webpagina's uit de zoekresultaten van Google verdwenen.

De Werkgroep Morkhoven gelooft dat de maandenlange terreurcampagne en de afgrendeling van de blogs bedoeld zijn geweest om de weerstand van de Werkgroep Morkhoven en haar medewerkers te breken.

14-08-13

Kinderpornozaak Zandvoort: Minister Onkelinx

Onkelinx.jpg

Roddels en verdachtmakingen dienen meestal om iemand het zwijgen op te leggen. Vandaar de publicatie van het onderstaande berichtje over de rol van Minister Onkelinx (Parti Socialiste) bij het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.

===

16 mei 2007

De vzw Werkgroep Morkhoven voerde gedurende enkele maanden lang een Internetactie waarbij niet alleen het zogenaamde Woonbeleid van de franstalige Socialistische Partij in Brussel op de korrel werd genomen maar waarbij ook voor de zoveelste keer de vraag gesteld werd waarom Justitieminister Onkelinx niet wilde antwoorden op de parlementaire vragen die Ecolo-parlementslid Zoé Genot haar in 1995 rond de kinderpornozaak Zandvoort stelde.
Het rapport van de Belgische federale politie vermeldde immers zo’n 88.000 slachtoffertjes in deze zaak. Die werden echter nooit geidentificeerd.
Ook de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd zodat zij hun werk ongestoord konden verder zetten.
De Werkgroep Morkhoven zelf, vroeg Onkelinx verschillende malen hoever het onderzoek in deze zaak eigenlijk gevorderd was en hoe het eigenlijk zat met de lijst van 30 processen-verbaals die op 23 oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd afgegeven.
In die 30 processen-verbaals stond namelijk beschreven hoe het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.
Ook die vragen wenste Onkelinx nooit te beantwoorden.
Victor V. die Morkhoven-activist Marcel Vervloesem aanklaagde en die dank zij het Sp.a-bestuur van Herentals gedurende 2 jaar lang in het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) mocht zetelen, is inmiddels tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt in de Herentalse politieraad. 
Dat Onkelinx die als lijsttrekster van de Parti Socialiste in het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde opkomt en voor een verkiezingsoverwinning van de Parti Socilaiste moet zorgen, juist nu een persconferentie wil geven omtrent een ‘kinderpornonetwerk’ en voor het eerst toegeeft dat er kinderpornonetwerken bestaan (alhoewel deze zaak in het niet verzinkt tegenover de kinderpornozaak Zandvoort), zal dus wel geen toeval zijn.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelde na het nieuws over de ‘nieuwe zaak Dutroux’ in ieder geval vast dat zij volledig van het Internet is afgesneden. Zij is thans verplicht haar acties via verschillende Internetwinkels verder te zetten.

De Werkgroep ondervond wel jarenlang problemen met haar publicaties op het Internet maar het is de eerste maal dat de Internetverbinding volledig is weggevallen.

Misschien nog een klein detail: het was Georges Zicot, de inspecteur die in de zaak Dutroux in opspraak kwam, die via een valse schriftelijke verklaring liet weten dat de Franse magistraat in de zaak Zandvoort een ‘man uit het misdaadmilieu in Charleroi’ was…

Bezette Stad

van.ostaijen.jpg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_van_Ostaijen

http://www.dbnl.org/tekst/_sep001198601_01/_sep001198601_01_0097.php

http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/6636

http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/Bezette%20Stad/

Verkiezingen 2014: Minister Van den Bossche

734Bossche.jpg

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Brussel, 14 augustus 2013

Geachte Mevrouw Van den Bossche,

Ik heb nog altijd geen afdoend antwoord gekregen op mijn brief van 3 maart 2011 (zie kopie van deze brief in bijlage) aangaande het geknoei en fraude met sociale woningen door de Geelse Bouwmaatschappij.

Ik vrees dat de sp.a-resultaten bij de eerstvolgende verkiezingen op een negatieve wijze beïnvloed zullen worden indien u nalaat om op te treden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

===

Open Brief van 3 maart 2011 aan de Vlaamse minister van Woonbeleid, mevrouw Freya Van den Bossche

Van: Jan Boeykens
Datum: 3 maart 2011 21:13
Onderwerp: Geelse Bouwmaatschappij
Aan: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

Brussel, 3 maart 2011

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Geachte Mevrouw,

Betreft: Geelse Huisvesting - geknoei en fraude met sociale woningen - verzoek tot het instellen van een onderzoek

Zoals u weet, probeerde mevrouw Breughelmans uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Noorderwijk,Herentals) enkele dagen geleden zelfmoord te plegen doordat de Geelse  Bouwmaatschappij, haar met haar gezin en haar 80-jarige zieke moeder, uit haar sociale woning wil drijven.

Mevrouw Breughelmans, betaalt  haar huur al 23 jaar lang op een correcte manier.

In het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelen twee Herentalse gemeenteraadsleden. Eén van die Herentalse gemeenteraadsleden is de genaamde Victor V. (sp.a) die toevallig ook de man was die de klachten tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven organiseerde.

Victor V. betrekt zelf al jarenlang een sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij in de voornoemde wijk.

Enkele jaren geleden werd er in de wijk 'Koninkrijk' een petitie opgesteld waarin werd geëist dat Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou gezet worden en de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet verwijderd zou worden.

De petitie die slechts door een tiental mensen uit het entourage van Victor V. was getekend, werd door de tussenkomst van CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Noorderwijk, zelfs in de Herentalse gemeenteraad besproken. Victor V. was toen nog geen gemeenteraadslid.

Uw politieke collega, de Herentalse burgemeester Jan Peeters (die tevens voorzitter is van het Herentalse Sp.a-bestuur waarvan Victor V. lid is), zei dat hij 'wel oren had inzake de woninguitdrijving van Marcel Vervloesem gezien het imago van Herentals en omgeving geschaad werd'. Peeters vergat in zijn verklaringen aan de lokale pers, blijkbaar rekening te houden met het feit dat Marcel Vervloesem toen nog voor het Hof van Beroep te Antwerpen moest verschijnen en dus niet eens veroordeeld was. Inzake de verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet, repliceerde Peeters dat hij dit 'door de juridische dienst van de Stad Herentals zou laten onderzoeken'. Vorig jaar werd Marcel Vervloesem dan door de Geelse Bouwmaatschappij zonder pardon uit zijn woning gezet.

Ik kan er misschien nog even aan toevoegen dat de petitie tegen Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven mede werd getekend door de  genaamde Hilde C., die destijds de buurvrouw was van Marcel Vervloesem.  Deze vrouw had nochthans geen recht op een sociale woning.  Op de eerste plaats was zij eigenares van een huis te Berlaar waar zij woonde.  Bovendien kwam zij niet in aanmerking voor een sociale woning omdat zij niet voldeed aan de voorwaarde dat men eerst drie jaar lang in de stad of  gemeente waarin men de aanvraag doet, moet wonen. Hilde C. schreef naar een aantal parlementsleden, ministers en Herentalse gemeenteraadsleden en verzocht hen of men haar geen viendendienst wilde bewijzen.  De minister antwoordde dat zij 'niet in aanmerking kwam' maar dank zij de collega van Victor V. die als Herentals gemeenteraadslid in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelt, wist zij vrijwel onmiddellijk aan een sociale woning te geraken. Dat ging ten koste van de mensen die werkelijk behoefte hebben aan een sociale woning en die soms al jarenlang op een wachtlijst staan. We hebben toevallig enkele kopies van de brieven die mevrouw C. naar de politici schreef en van de antwoorden van die politici in ons bezit.

Het is opmerkelijk dat, zoals voor de uitdrijving van 'Marcel Vervloesem, ook in de zaak van mevrouw Breughelmans een petitie werd opgesteld die door een tiental mensen uit de omgeving van Victor V. werd getekend. Daarin werd het gezin Breughelmans van 'geluidsoverlast' beschuldigd. Deze petitie werd via de wijkagent Ronny N. die nooit een vaststelling deed van 'geluidsoverlast' en er dus ook geen P.V. van opstelde, aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij bezorgd die deze klacht metéén ernstig nam. De directie baseerde zich dus louter op een gezegde.

De Geelse Bouwmaatschappij, die zich intussen Geelse Huisvesting noemt, liet daarop door haar sociaal assistente Ilse V. een sociaal onderzoek openen waaraan de betrokken wijkagent met zijn persoonlijke beschuldigingen tegenover mevrouw Breughelmans, mocht deelnemen.

Ilse V. schreef in haar brief van 4.11.2008 aan mevrouw Breughelmans: 'Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben negatief geäntwoord'. Er bestaat zelfs een bandopname van een gesprek waarin Ilse V. zegt dat de buren (een ex-fabriekdirecteur en zijn gezin die eigenlijk geen recht hadden op een sociale woning) 'niet willen meewerken'.

Door de corruptie binnen het bestuur van de Geelse Huisvesting, stelde Ilse V. op een bepaald moment echter dat mevrouw Breughelmans diegene was die 'de verzoeningspogingen steeds tegenwerkte'.

Omdat ik vind dat de sociaal-zwakkeren binnen onze maatschappij en de bewoners van sociale woningen extra moeten beschermd worden en zeker  geen slachtoffer mogen worden van politieke intriges en geknoei met sociale woningen, waarbij zij tot wanhoop worden gedreven, verzoek ik u om deze zaken grondig te onderzoeken.

Het sociale woonbeleid in Vlaanderen dat door uw Ministerie wordt gesubsidieerd, mag niet leiden tot Siciliaanse toestanden waarbij wijkcriminelen en corrupte politici mensen uit hun woningen drijven omdat zij met de vrijgekomen woningen bepaalde  'vriendendiensten' willen bewijzen.

Mag ik u tenslotte nog doen opmerken dat Victor V. destijds een wijkcomité oprichtte waarin hij zichzelf tot 'directeur-generaal' aanstelde en waarin gesproken werd over de toekenning van sociale woningen ?  Mevrouw Breughelmans en haar man zijn toevallig ook zeer goed bevriend met Marcel Vervloesem waartegen, zoals gezegd, destijds ook een petitie werd opgesteld om hem uit zijn sociale woning te drijven. De kinderen van  mevrouw Breughelmans kwamen vrijwel iedere dag op bezoek bij Marcel Vervloesem. Die vriendschappelijke band kwam ook tot uiting in de ontlastende verklaringen die zij destijds ten gunste van Marcel Vervloesem aflegden. Maar, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele jaren geleden moest toegeven, verdwenen die ontlastende stukken uit het strafdossier van de correctionele rechtbank van Turnhout.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

Marcel Vervloesem speaks to Freedom Central (Dutch)

De hoofdzakelijk franstalige elite in Brussel (Sint-Gillis) kan nog iets leren van deze videoopname. Maar dat kan alleen maar indien zij zich niet uitsluitend blindstaart op haar eigen kleine persoonlijke ambities...

http://www.youtube.com/watch?v=mf5_xaUhw3E

http://youtu.be/mf5_xaUhw3E

We wachten op een Engelse vertaling

13-08-13

Kinderpornozaak Zandvoort: Brieven aan Minister Onkelinx

PS.Brussel.Onkelinx.voorzitter

Het is belangrijk dat de bestaande dossiers worden opgevolgd en men zich niet verliest in allerlei roddels over personen.

In bijlage volgt een kopie van de brieven dd. 13 april 2005 en dd. 18.7.2013 gericht aan de huidige Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS, Parti Socialiste) die in 2005 de Minister van Justitie was.  Onkelinx zei destijds in antwoord op de vraag van Ecolo-parlementslid Zoë Genot dat de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes, een 'individueel' dossier was en wilde niets kwijt over de stand van zaken in het onderzoek...

Uit het archief:

Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld “Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno”.

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het ‘een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen’.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto’s van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: “Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten”.

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde ‘onderzoek’ niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 – bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven

Brief bleef onbeäntwoord

++++++

Laurette Onkelinx
Hertogstraat 59-61
1000 Brussel

Brussel, 18.7.2013

Geachte Mevrouw Onkelinx,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

Nu de verkiezingen voor de deur staan, is de tijd misschien rijp om u te doen herinneren aan mijn schrijven van 13 april 2005 aangaande voornoemd dossier dat tot nogtoe niet beäntwoord werd.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

van: Jan Boeykens
aan: info@laurette-onkelinx.be
datum: 18 juli 2013 12:58
onderwerp: dossier TU37.98.100885-98