29-10-13

Minister Milquet en de zogezegde strijd tegen inbraken

milquet-heeft-hervormingsvoorstel-raad-van-state-bijna-klaar.jpg

In haar omzendbrief van 21 oktober 2013 beweert Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) dat 'de strijd tegen inbraken deel uitmaakt van de prioriteiten en aandachtspunten van het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 en van de Kadernota Integrale Veiligheid van de regering'. 

De oudste kleindochter (15 jaar) en de dochter van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem werden echter maandenlang geterroriseerd terwijl de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven door de Belgische autoriteiten tegelijkertijd maandenlang werden versleuteld.

Tijdens de terreurcampagne werd er zelfs een aanslag op Vervloesem's dochter gepleegd.

De man die de terroriserende bende leidde en zelfs voorzag van een politiescanner is nog altijd voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie.  Hij zetelt ook nog steeds in het bestuur van de politieraad Neteland.

Het schrijven aan de ministers Milquet en Turtelboom (Open VLD), alsook aan het kabinet van Premier Di Rupo (PS) die allen verklaarden dat de' veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is van de regering', haalde niets uit.

De Hoge Raad voor de Justitie wenste niet op te treden en het Comité P (werking van de politie) wil geen onderzoek instellen.

Binnenkort zijn het verkiezingen en het zou goed zijn indien de burger met deze feiten en met het feit dat er tegen inbraken nauwelijks wordt opgetreden, rekening houdt.

==========================

Brussel, 23.10.2013

Geachte Mevrouw Milquet,

 
Betreft: terreurcampagne - veiligheid van de burger - Victor Vervloesem
 
Omdat u met Premier Di Rupo en justitieminister Turtelboom de 'veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit van de regering'  noemde terwijl dat een valse belofte was, zend ik u een kopie van onze brief van 21.3.2013.

Victor V. die aan het hoofd stond van de terroriserende bende, die schriftelijke doodsbedreigingen uitte ten opzichte van een minderjarige en de bende voorzag van een politiescanner, zetelt nog altijd in het bestuur van de lokale politieraad (Neteland) die door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) wordt voorgezeten.

Hij is als bestuurslid van de Herentalse sp.a, ook nog steeds voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van het stadje Herentals.

Van onze klacht bij het Comité P werd er niets meer vernomen en alles wijst er op dat de kwestie, zoals de andere zaken in het verleden, werd dichtgedekt. Dat komt omdat Victor V. meewerkte aan de doofpotoperatie inzake de kinderpornozaak Zandvoort.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens

Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail
aan: milquet@ibz.fgov.be,, milquet <milquet@lecdh.be
cc: Info premier <info@premier.fed.be>, Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, katholieknieuwsblad,"Nieuwsredactie stadsomroep.com", <hoofdredactie@demorgen.be>,
datum: 24 oktober 2013

=============================

Brussel, 21.3.2013

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen (cdH)

Wetstraat 2, 1000 Brussel

Geachte Mevrouw Milquet,

Betreft: 'De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering'

Zoals ik U reeds herhaaldelijk schreef, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen wonende te Hulsthout (nabij Herentals), op 17 december 2012, om 21.35 uur, het onderstaande sms-berichtje. 

Het sms-je waarin men haar poogde om te kopen en haar met de dood bedreigde, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van de genaamde Victor Vervloesem.  

Het sms-je was blijkbaar het startsein van een maandenlange terreurcampagne tegen het meisje en haar ouders. Daarbij werden ook alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven wekenlang afgesloten. 

Doordat de overheid niet optrad, werd er na enkele weken ook een aanslag gepleegd op de moeder van het meisje waarvan de hoofdcommissaris van de Politie van Herentals die goed bevriend lijkt met Victor V., geen proces-verbaal wenste op te maken.

Uw diensten lijken de criminelen te beschermen.

Vandaar dat er thans ook een ander gezin met minderjarige kinderen door middel van nachtelijke sms-jes met doodsbedreigingen en met bedreigingen 'om het huis in brand te steken' geterroriseerd wordt.

's Nachts ontploffen er ook regelmatig brandbommetjes in de omgeving van de huizen van de beide gezinnen en er waren ook reeds nachtelijke geweerschoten te horen.

Een buurman die iemand van de door uw diensten beschermde criminelen wist te vatten, kreeg een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat 'hij zich beter niet kan moeien in de zaak indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen'.

Victor Vervloesem is een quasi analfabeet die met de politieke steun van het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters, in 2005 tot bestuurslid van het OCMW te Herentals werd benoemd. Dank zij deze politieke benoeming werd hij in 2006 met 195 voorkeursstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld. In 2007 werd hij tot voorzitter van de  Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Hij is thans bestuurslid van de Politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Peeters die U op 4 maart 2013 terzake schreef, wordt voorgezeten.

Merkwaardig in deze zaak is het feit dat Peeters die Victor Vervloesem ondersteunt, niet alleen een sp.a-kamerlid is maar, onder het Vicepremierschap van Premier Di Rupo in de jaren '90, ook de Belgische Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was.

Van Victor Vervloesem bestaan er een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarigen die echter nooit onderzocht werden.

Op 4 maart 2013 schreef u terzake naar de Herentalse burgemeester maar, zoals reeds gesteld, werd Victor Vervloesem niet alleen tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie maar ook tot bestuurslid van de Politieraad Neteland benoemd.

Dat maakt dat hij niet alleen op de steun van het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester (die hoofd is van de Politie), maar ook op die van bepaalde politieagenten kan rekenen.

Gisteren werd Peter Helsen, de vader van Sanne, door een paar politieagenten over de 'stand van zaken in Herentals' verhoord. De agenten hadden het daarbij over 'James Bond-achtige verhalen' terwijl alle sms-jes gewoon werden uitgeprint en aan de klachten bij de Politie van Herentals werden gevoegd.

Uw diensten beweerden zelfs dat de email-adressen van Victor Vervloesem's kompaan, de genaamde Dimitri die begin vorig jaar ook al een nachtelijk sms-je met doodsbedreigingen naar Sanne Helsen stuurde, waarvan de politie van Herentals een proces-verbaal opmaakte, 'op de computers van het gezin Helsen zelf waren aangemaakt'.

Dat is toch wel een zware beschuldiging en behoort, bij mijn weten, niet de taak van de onder uw bevoegheid werkende diensten.

De politie nam de computers van mevrouw Helsen en haar kinderen Sanne en Kobe in beslag. Ze zouden vandaag terugbezorgd worden.

Volgens de voornoemde politieagenten zou het gooien van brandbommen 'niets met de doodsbedreigingen en de dreigingen om de huizen van de gezinnen in brand te steken, te maken hebben'.

Zij zeiden dat zij 'er niets van geloofden en dat alles door Sanne was verzonnen om niet naar school te moeten gaan'.

Victor Vervloesem en de bendeleden lijken dus door bepaalde leden van uw diensten die instaan voor de 'Veiligheid van alle burgers', beschermd te worden.

Omdat U, tesamen met justitieminister Turtelboom (Open VLD) en Premier Di Rupo bij de voorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan stelde dat de 'De veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering', verzoek ik u hierbij nogmaals om dringend werk te laten maken van deze zaak in plaats van de gezinnen die tengevolge van het in gebreke blijven van uw diensten, het slachtoffer werden van een maandenlange terreur, als 'verdachten' te behandelen en ze te criminaliseren.

Zoals ik zei, hoeven we op Minister Turtelboom die het parket van Turnhout op de vingers zou kunnen tikken, helaas niet te rekenen. De Minister benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat al maanden nalaat om in deze op te treden, tot kabinetschef en liet ons bij monde van haar kabinetsattaché weten dat zij, 'gelet op het principe van de scheiding der machten, niet tussenbeide kan komen'. 

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl

Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

PS. Ik zend U hierbij (nogmaals) een kopietje van  1) het sms-je van de genaamde Victor Vervloesem  2) de lijst van de 27 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er van Victor Vervloesem bestaan 3) het sms-je van Victor Vervloesem's kompaan Dimitri (+ de link naar zijn nummertje 'Fuck de Politie' op YouTube)

Meer info op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

====

De hoofdcommissaris van de politie van Herentals die de aanslag niet wenste te noteren, is de genaamde Ronnie Neefs.

Het kan zijn dat de politieagenten die de gezinnen die reeds maandenlang het slachtoffer zijn van terreur, thans zelf beschuldigen, in zijn opdracht handelen.

http://www.comitep.be/NL/index.asp?ID=Form

====

Uw formulier werd verzonden aan het Vast Comité P

Votre formulaire a été envoyé au Comité permanent P

http://www.comitep.be/formmail.asp

====

Burgers en veiligheid: 'samen de leefbaarheid en veiligheid in de buurt verhogen'

http://www.vvsg.be/veiligheid/gemeentelijkveiligheidsbele...

22-10-13

Jejoen Bontinck wordt ondervraagd

De Wever: "Normaal dat Jejoen opgepakt wordt"

20 oktober, 2013

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het normaal dat Syriëstrijders zoals Jejoen Bontinck bij hun terugkomst opgepakt worden en ondervraagd worden. Wie niets gedaan heeft, keert best anoniem terug en kan geïntegreerd worden, wie op tv zegt dat hij extremist is gebleven, creëert een aura van "oud-strijder", zei De Wever zondagmiddag in het VTM NIEUWS.

De Wever wees erop dat hij zich als burgemeester niet met individuele dossiers bezighoudt, maar zei het normaal te vinden dat moslimextremisten goed ondervraagd worden. Het risico bestaat immers dat ze bij hun terugkomst uit Syrië een "oud-strijder"-aura krijgen. De Antwerpse burgermeester merkte nog op dat intussen 33 Antwerpse Syriëstrijders ambtelijk geschrapt werden.

21-10-13

Yves Desmet: 'Heeft de justitie de ogen gesloten' ?

Uit het archief:

'Corruptie en schriftvervalsing door een Brussels magistraat'

14/08/2009 - In een nooit geziene demarche heeft de federale gerechtelijke politie van Brussel justitieminister Stefaan De Clerck gevat in een onderzoek naar corruptie en schriftvervalsing door een Brussels magistraat. 

Uit frustratie omdat het dossier door de korpsoversten van die magistraat niet voldoende is opgevolgd. Dat betekent twee dingen: dat de frustratie erg groot moet zijn, en dat het dossier redelijk zwaar is. "Er zitten mensen in de cel tegenover wie minder bewijslast bestaat", viel gisteren te horen.

De implicaties van dit dossier zijn moeilijk te overschatten. Vooreerst duiden ze op een totale vertrouwensbreuk tussen de topspeurders van dit land en de Brusselse rechtbank, terwijl je als burger toch hoopt dat die twee instanties zo nauw mogelijk zouden samenwerken. Er blijkt integendeel een oorlog bezig te zijn. 

Sommigen gewagen nu al van "de zaak-Dutroux voor de gerechtelijke wereld", want net zoals die zaak de politiehervorming mogelijk maakte, zal deze, mochten de beschuldigingen bewezen worden, de magistratuur voorgoed veranderen. Men zal zich dan immers niet langer achter de onafhankelijkheid kunnen wegsteken om iedere vorm van extern toezicht en controle te blokkeren.

Volgens sommigen zit hier net een van de redenen dat het dossier jarenlang bij de gerechtelijke overheden onbehandeld bleef: de angst om de eigen vuile was buiten te hangen. Er kunnen ook andere redenen dan puur corporatistische spelen. Want indien de corruptie bewezen wordt, zijn de repercussies gigantisch: iedereen die ooit een negatief vonnis van de betrokken rechter kreeg, kan dan immers eisen dat de zaak opnieuw wordt behandeld en schadevergoeding eisen. Er zouden de Belgische staat in dat geval miljoenenclaims kunnen wachten. Ten slotte is het ook gewoon mogelijk dat politie en gerecht de feiten - waarover nog grote onduidelijkheid bestaat - totaal anders inschatten.

Hoe dan ook: dit dossier verdraagt niet de minste onduidelijkheid. Ofwel is de politie zonder voldoende redenen aan een heksenjacht op een magistraat begonnen, ofwel heeft het gerecht jarenlang zijn ogen gesloten en geweigerd een rotte appel uit de eigen mand te halen. Het is het één of het ander, en beide mogelijkheden kunnen niet anders dan tot grote gevolgen leiden. 

In vergelijking met deze bom onder de rechtbank van Brussel, en bij uitbreiding onder ons hele gerechtelijk systeem, zijn de ontsnappingen van de laatste weken nauwelijks een bagatel te noemen.

Yves Desmet 
Politiek commentator

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/968195/2009/08/14/Bom.dhtml

Stefaan De Clerck: 'vzw Morkhoven beschikt over belangrijke informatie'

De.Clerck.overheid.ogen.gesloten.jpg

Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1445381/stefaan-de-clerck-wordt-voorzitter-bij-belgacom.aspx

http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/archive/2009/08/22/doofpot-kinderpornozaak-zandvoort-minister-van-justitie-stef.html

http://peterdedecker.eu/blog/politieke-benoemingen-bij-belgacom-leve-de-onafhankelijk-bestuurders

===

Belgische Staatsveiligheid

In de krant De Standaard van 13 februari 2013 namen Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet en haar christen-democratische collega, oud-minister van Justitie Stefaan De Clerck, de verdediging van de Belgische Staatsveiligheid op zich: ‘Een goed functionerende inlichtingendienst is onontbeerlijk voor de veiligheid van een land. De dienst is onmisbaar. Het bestaan van een competente en gecontroleerde inlichtingendienst is onontbeerlijk in het kader van de veiligheidspolitiek van een land. De polemiek, ontstaan naar aanleiding van enkele in de pers gelekte verslagen uit eenzelfde onderzoek, mag dan ook geenszins de basis vormen om de werking van de staatsveiligheid in diskrediet te brengen, noch die van haar huidige top. Er moeten een aantal verbeteringen in overweging worden genomen, meer bepaald wat betreft de werking, de transparantie, de voogdij, de coördinatie en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende diensten, alsook wat betreft de integratie van de verschillende opdrachten in de prioriteiten van de veiligheidspolitiek van de regering. De prioriteit is noch het debat over het bestaan van de staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van zijn topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen, die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen.’

Op 1 september 2013 werd De Clerck die mede politiek verantwoordelijk was voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, tot voorzitter van Belgacom benoemd. Hij werd voorgedragen door de Belgische Staat.

De RTBF-journaliste Gina Bernard die met de vzw Werkgoep Morkhoven intens op zoek was naar de Duitse verdwenen jongen Manuel Schadwald, had benevens anonieme doodsbedreigingen en intimidaties vanwege de justitie, maandenlang problemen met haar telefoon- en internetverbinding. Belgacom wist de problemen niet op te lossen en wilde ook geen apparaat inschakelen om de anonieme beller die haar voortdurend met de dood bebreigde, op te sporen.

16-10-13

Studentendopen: Di Rupo

Di Rupo wil studentendopen niet verbieden

Di Rupo wil studentendopen niet verbieden

Premier Elio Di Rupo voelt er niets voor om studentendopen in ons land te verbieden, zoals de Franse politica Ségolène Royal hem had voorgesteld nadat Franse studenten onlangs in coma raakten aan de universiteit van Luik. Dat liet de premier dinsdag verstaan tijdens een vraag-en-antwoordsessie op Twitter.

De eerste minister beantwoordde dinsdagnamiddag via twitter vragen van burgers. Eén van hen vroeg hem naar zijn mening over een verbod op studentendopen, naar aanleiding van het voorstel van de Franse Ségolène Royal in die zin.

"De studentendoop is een persoonlijke keuze. Men mag nooit raken aan de fysieke integriteit van studenten", reageerde Di Rupo. "We hebben wetten om ontsporingen te bestraffen."

Royal had Di Rupo in een brief gewezen op de gevaren van ontgroeningspraktijken bij studenten. "Ik neem me de vrijheid u aan te raden om een verbod op ontgroeningen in een wet te gieten", aldus de voormalige Franse PS-minister. "Ik twijfel er niet aan dat u de recente feiten even verschrikkelijk vindt als ik. Dat zeg ik u zonder omwegen: plaats ontgroeningen buiten de wet."

http://www.vandaag.be/binnenland/138223_di-rupo-wil-studentendopen-niet-verbieden.html

étudiants.ivres.jpg

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1754651

http://nieuws.vtm.be/binnenland/64096-royal-vraagt-di-rupo-verbod-op-doop

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1722481/2013/10/14/Vader-overleden-student-Alcohol-doodt-hoog-tijd-dat-we-dat-beseffen.dhtml

15-10-13

Studenten worden gerechtelijk vervolgd

studentendopen.jpg

15.10.2013

De Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer verstrengt de toon tegen studentendopen. "Er is een rode lijn die niet mag worden overschreden", waarschuwt hij in de kranten van SudPresse. De kans is reëel dat de organisatoren van de doop in Marche waarbij een jonge studente van de Université de Liège een hersenoedeem kreeg nadat ze te veel water had gedronken, vervolgd worden.

"Als gevolg van de klacht van de ouders van de studente werd een dossier voor onderzoek geopend in Marche", zegt De Valkeneer. "De gerechtelijke politie verzamelt momenteel alle elementen en er zullen wellicht inverdenkingstellingen volgen in de zaak. En redelijk snel."

De organisatoren van de doop zouden kunnen worden vervolgd voor vernederende en onmenselijke behandeling of slagen en verwondingen, "opzettelijk of niet", die tot een tijdelijke of blijvende ongeschiktheid hebben geleid, aldus nog De Valkeneer.

"Ik wil een duidelijke boodschap sturen naar iedereen die dergelijke dopen organiseert. Ik wil absoluut niet de oorlog verklaren aan studentikoze folklore, maar je moet binnen de grenzen van het redelijke blijven", voegt de procureur-generaal er aan toe. "Ik wil dat ze weten dat ze niet in een wetteloos universum leven, waar alles toegelaten is. En het is aan het gerecht om de rode lijn te trekken die niet mag worden overschreden. Voorbij die lijn moeten ze weten dat hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid in beeld komt en dat ze mogelijk voor de rechter moeten verschijnen".

http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mbinnenland/1.1754651

Studentendopen

étudiants.ivres.jpg

Als je al gruwelt van vieze brouwsels te drinken en lookpoeder in je haar te krijgen moet je nooit verhuizen naar een Amerikaanse studentenvereniging. Al meer dan dertig jaar lang sterft er minstens één student per schooljaar door de doop, vaak door alcoholvergiftigingen en dergelijke. 

In de Amerikaanse universiteit UConn is er een studentenkring geschorst nadat een van de schachten klacht had ingediend. Als proef moesten ze met z’n allen rond een pizza gaan staan en erop masturberen. De persoon die als laatste overbleef moest het wansmakelijke goedje opeten. 

Een andere rechtzaak werd gevoerd tegen een kring uit een Texaanse universiteit. De schacht moest een rauw ei opeten en kreeg vervolgens warm bier voorgeschoteld. Daar moest de schacht van blijven drinken tot hij moest kotsen. Vervolgens moest hij zijn eigen braksel opdrinken zonder opnieuw te kotsen. Toen de schacht hier niet in slaagde moest hij het goedje opnieuw opdrinken, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw... 

http://www.she.be/gezondheid-en-relaties/aid1471153/ouders-verongelukte-student-wat-willen-we-nog-dode-studenten-stop-ermee.aspx

http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mbinnenland/1.1754651

13-10-13

Weerbericht vandaag, 13 oktober 2013

modder.jpg

13 oktober 2013

Grijs weer met vrij veel regen in het westen en het centrum van het land.

Vanavond trekt de regen langzaam zuidoostwaarts naar de provincies Namen, Luik en Limburg. In het centrum van het land kan er nog 10 tot 15 l/m2 vallen maar geleidelijk aan neemt de neerslagintensiteit af. Vanaf de kust wordt het ook geleidelijk droger maar een bui blijft mogelijk. De zuidelijke tot zuidwestelijke wind blijft vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u, in het westen en het centrum van het land soms krachtig met rukwinden tot 80 km/u. Rond 20u verwachten we temperaturen tussen 5 graden op de Ardense hoogvlakten, 8 graden in het centrum van het land en 11 langs de kust.

modder1.jpg

08-10-13

Antwerp: allegedly drunk

fuifbus-voor-diepenbeekse-studenten.jpg

drunken.jpg

7.10.13 - In Antwerp, pupils at the Sint-Lutgardisschool mourned the death of 18-year-old Grégory Bluj on Monday. Grégory was stabbed to death last weekend, during a party at a local pub close to the school. The incident had a big impact on the fellow students. The school adapted the schedule for Grégory's classmates. The man who killed Grégory, a 49-year-old man, has been put in costudy. He was allegedly drunk when he stabbed the student to death.


06-10-13

Gezichtsverwondingen

war.vivtim.gezichtsoperaties.jpg

war.victiim.patient-zonder-masker.jpg

Minstens twaalf procent van alle gewonden uit de Eerste Wereldoorlog had een gezichtsverwonding en van hen was ongeveer een derde deel voorgoed verminkt. Dit betekende dat in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland, met hun zeven miljoen overlevende gewonden, ongeveer 280.000 mannen een permanente aangezichtsverwonding hadden. De plastische chirurgie stond nog in de kinderschoenen en de plastisch chirurgen stonden, gezien de stand van zaken op dat gebied, dan ook voor een schier onmogelijke taak.

http://www.wereldoorlog1418.nl/gezichtsverminkten/

02-10-13

Vertigo Art: Matthias Vandeweghe

vertigo.art.jpg

http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/matthias-vandeweghe-keramiek-collages-bronzen/e6fc5725-6a07-4f8b-952c-8dae05516cc4

30-09-13

Jeugdbendes

zandvoort.jpg

Vorig jaar werden de 15-jarige kleindochter en dochter van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem gedurende zes maanden geterroriseerd door een jongerenbende.

De Turnhoutse justitie weigerde om op te treden in deze zaak terwijl er herhaaldelijk aangifte was gedaan bij de politie van Herentals zodat er zelfs een aanslag werd gepleegd op Vervloesem's dochter.

Ook na het contacteren van justitieminister Turtelboom (Open VLD), Minister van Binnenlandse Zaken Milquet (cdH), en het kabinet van Premier Di Rupo (PS) kwam er geen einde aan de terreur.

Minister Turtelboom benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef...

De Hoge Raad voor de Justitie weigerde om de klacht van de Werkgroep Morkhoven te onderzoeken en van het Comité P (kontrole politiediensten) werd er niets meer vernomen nadat er een 'onderzoek' was beloofd.

Merkwaardig in deze zaak is het feit dat de bende geleid werd door een zekere Victor V., een Herentals sp.a-gemeenteraadslid dat de kinderpornozaak Zandvoort hielp dichtdekken en ondermeer bestuurslid is geworden van de lokale politieraad Neteland.

Victor V. die de kleindochter van Marcel Vervloesem persoonlijk met de dood bedreigde, hielp de bende zelfs aan een politiescanner en de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven verdwenen maandenlang van het internet alsof men wilde voorkomen dat er van deze georchestreerde campagne verslag zou uitgebracht worden.

Herentals en Turnhout zijn gekend voor jongerenbendes die diefstallen en inbraken plegen. De bendeleden die vrij spel krijgen van de politie en de justitie, maakten zich eerder schuldig aan gewapende roofovervallen en zijn gespecialiseerd in drugshandel ...

====

kopie-drugsexperiment-loopt-fataal-af-voor-17-jarige-uit-noorderwijk.jpg

Drugsexperiment loopt fataal af voor 17-jarige uit Noorderwijk

30/9/2013

Een weekendje in een vakantiepark in Blaimont, in de provincie Namen, is voor een 17-jarige student uit Noorderwijk fataal afgelopen. Hij stierf bij een uit de hand gelopen drugsexperiment. Drie meerderjarige vrienden zijn opgepakt voor verhoor. Wat er afgelopen weekend dan precies is foutgelopen, blijft voorlopig een groot vraagteken. T. was met studiegenoten op weekend in Blaimont, deelgemeente van Hastière, in de provincie Namen.

http://www.gva.be/regio-kempen/herentals/drugsexperiment-loopt-fataal-af-voor-17-jarige-uit-noorderwijk.aspx

tienermeisje-verdrinkt-in-turnhoutse-kasteelvijver.jpg

In Turnhout is vannacht het 14-jarig meisje gestorven dat onder invloed van drugs in de vijver rond het kasteel belandde. Haar vrienden verwittigden de hulpdiensten, maar die konden de tiener uiteindelijk niet meer redden. Het groepje jongeren hing gisteravond rond het kasteel van Turnhout. Hoe het meisje in het water sukkelde is nog onduidelijk. De jongeren hadden samen een soort aanstekergas gesnoven. Na het voorval hebben zij de hulpdiensten verwittigd. Duikers van de brandweer haalden het meisje uit de vijver, waarna ze ter plaatse nog gereanimeerd werd. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze vannacht uiteindelijk is overleden.

De burgemeester van Turnhout betreurt het tragisch incident. "Ik weet er niet meer van. Maar we weten dat jongeren experimenteren", reageerde Francis Stijnen vanmorgen.

http://www.clint.be/actua/binnenland/meisje-14-onder-drugs-verdronken-vijver-turnhout

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=103HQ9JE